ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 2/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ΠΒΚ/Δ΄Κ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών επιβλέποντος – υπευθύνου αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (87.620,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (10.710,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.336,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τροποποιείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Κατάσβεσης Πυρκαγιών στο ΠΒΚ, ως προς τον Πίνακα μετρικών στοιχείων κάθε χώρου εγκατάστασης των συστημάτων, της παραγράφου 5 του Παραρτήματος “Β” και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Επιφάνειας Οδοστρώματος», προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00€) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Ασφαλτικού Δαπέδου στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια «Υλικών Συντήρησης Χρωματισμών» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (6.190,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…