ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κερκίδας στο ΠΒΚ». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ορίζεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,η οποία αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (10.710,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών», προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.336,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β), στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Καμερών και Συναφούς Εξοπλισμού στον Σταθμό Ραντάρ Νο. 2 του ΠΒΚ, στο Βασιλικό Ηρακλείου» προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (1.977,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Καμερών και Συναφούς Εξοπλισμού στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Ακρωτήρι…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΒΚ

1.Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος «Β» της συνημμένης πρόσκλησης. 2. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης. Η διαδικασία θα…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Σηπτικής Δεξαμενής στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τροποποιείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Κατάσβεσης Πυρκαγιών στο ΠΒΚ, ως προς τον Πίνακα μετρικών στοιχείων κάθε χώρου εγκατάστασης των συστημάτων, της παραγράφου 5 του Παραρτήματος “Β” και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.2 (ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρικού Δικτύου στον Σταθμό Ραντάρ Νο.2 στο ΠΒΚ, στο Βασιλικό Ηρακλείου», προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΔΔΗΕ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευής Κολώνας Μετρητή ΔΕΔΔΗΕ στο ΠΒΚ», προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εβδομήντα (70) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και παράδοση μεταλλικού ικριώματος στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή…