ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην αντικατάσταση σωληνώσεων και θερμαντικών σωμάτων του κεντρικού συστήματος θέρμανσης στο κτήριο Μ-624 του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, εκτιμώμενου προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ (8.085,00€) για την προμήθεια υλικών και έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ (11.915,00€) για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για οχήματα του ΠΒΚ (κωδικός cpv: 34351100-3), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά είδος ελαστικών , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 05/2020, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (21.700,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

  ΘΕΜΑ:      Τροποποίηση Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων-Μηχανημάτων του ΠΒΚ (Δκξη 1/2020) ΣΧΕΤ :      Εmail της 19 Φεβ 20/Γ΄ ΚΥΠ/ΔΠΥ                    1.  Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του σχετικού, το Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης θέματος τροποποιείται όπως παρακάτω:   α. Παρ.1β(2): Για τα επιτελικά οχήματα ΠΒΚ 22,26,27 (α/α 02,03,04) οι παραπάνω καλύψεις [Παρ. 1.β.(1)] …

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για Ανάγκες του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV 09135000-4) επ’ ωφελεία του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο, βάσει τιμής- το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % (μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων (δηλαδή από την μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων, αφαιρούνται οι φόροι και δασμοί και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης για να καθοριστεί η τιμή χρέωσης ανά λίτρο καυσίμου), διάρκειας ενός (1) μηνός και μέχρι ολοκλήρωσης της ποσότητας των 68.000 λίτρων ή της προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (49.164,83 €), χωρίς Φ.Π.Α. και δασμούς.

Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των Κυλικείων του ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο) για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) – τιμή εκκίνησης, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από πλευράς του ΠΒΚ, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτος.

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Επισκευής Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (1+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (350.350,00€), χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

Προμήθεια Νωπού Κρέατος για τις Ανάγκες της Λέσχης “ΑΣΤΕΡΙΑ” του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (52.212,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 1/2020 Δκξη, για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (2+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (55.500,00€), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ-939 ΣΤΗ ΘΗΡΑ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη συντήρηση κτηρίου του ΠΒΚ στη Θήρα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια οικοδομικού υλικού, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (8.156,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.