Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κτηρίου Μ- 603 στον Στρατωνισμό. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ