Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Γ», που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στους Σταθμούς Ραντάρ Νο.5 (Σταυρός Ακρωτηρίου) και Νο.6 (Δράπανο) συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (4.850,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ «Α») και στην προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υπαρχόντων κουφωμάτων στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 (Θήρα) συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (3.260,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ «Β»). Η προμήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών του Τμήματος «Α» θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Συνημμένου 1 και η προμήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών του Τμήματος «Β» θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του Συνημμένου 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ