ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ   4/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την μίσθωση εκμετάλλευσης και λειτουργίας του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από 1 Ιουν 21, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης, υπέρ της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτους.
  2. H διακήρυξη και το σχέδιο της σύμβασης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.namfi.gr/procurement-announcements. Επίσης η παραλαβή των παραπάνω σε έντυπη μορφή μπορεί να γίνει από το Πεδίο Βολής Κρήτης / Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων εντός του αεροδρομίου της 115 ΠΜ στο Ακρωτήρι Χανίων, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:30 έως 14:00 με τιμή τεύχους 15,00€. Διευκρινήσεις – πληροφορίες παρέχονται από 07:30 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2821026781 (2821026800 Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ).
  3. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 05 Μαϊ 21 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
  4. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 06 Μαϊ 21 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
  5. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΣ, Υπλγός (ΥΠ) Ντουμπαρατζή Δέσποινα, τηλ: 2821026781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2