Προμήθεια Παγωτών

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια παγωτών για την κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ισχύοντος τιμοκαταλόγου του Αναδόχου, ετήσιας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη (1+1), μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων.