Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό, επ’ ωφελεία του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής ανά ημέρα ενοικίασης οχήματος (24ωρο), η οποία θα είναι ενιαία, ανεξαρτήτως αργιών ή Σαββάτου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, από 9 Αυγ 19 έως 31 Δεκ 20, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (51.520,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 12 Ιουλ 19 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 12 Ιουλ 19 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.