Προμήθεια αυτόματων απολυμαντήρων λεκάνης WC

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια αυτόματων απολυμαντήρων λεκάνης WC για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV: 24455000-8), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (23.994,00€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης τριών επιπλέον ετών (1+1+1).