Προμήθεια Καυσίμων

1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου (cpv 09135100-5), επ’ ωφελεία του, με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσοστό προσαύξησης (%) ανά λίτρο καυσίμου επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά τιμής διυλιστηρίου (ex-factory price), την ημέρα παράδοσης του, απαλλασσόμενη από κάθε φόρο, στο Ν. Χανίων, διάρκειας έξι (6) μηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (56.689,50€), χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 5 Ιουν 2019 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 11 Ιουν 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.